Provozní řád

Provozní řád

Základní ustanovení

Provozní řád útulku pro opuštěná zvířata je směrnicí stanovující organizaci a podmínky provozu útulku a některé povinnosti zaměstnanců.

Vlastníkem a provozovatelem útulku je společnost Úsvit o.p.s. se sídlem na ulici Jihlavská 2283/28 ve Žďáře nad Sázavou, 59101, IC: 002241013

Ošetřující veterinář je MVDR. Jan Havránek (Polnička 26 Žďár nad Sázavou)

V útulku jsou umístěným zvířatům zajištěny základní životní potřeby a poskytnuta nezbytná veterinární péče.

Provozní řád je při změnách aktualizován.

Význam útulku

Útulek slouží k dočasnému umístění opuštěných a toulavých psů. Psy je možné umisťovat na základě smlouvy, případně je i možné umístění fyzickou osobou. Útulek se řídí §494 občanského zákoníku, podle něhož je při nakládání se zvířaty nutné mít na paměti, že zvíře má zvláštní význam a hodnotu jakožto smyslů nadaný živý tvor. Živé zvíře není věc a ustanovení právního řádu o věcech se na živé zvíře aplikují jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

Funkce útulku

 • Dočasné umístění opuštěných a toulavých psů
 • Protokolární převzetí a evidence nalezených zvířat umístěných v útulku
 • Vedení příslušné dokumentace zvířat
 • Zajišťování základních životních potřeb umístěných zvířat
 • Zajišťování nezbytné veterinární péče
 • Vydání umístěných zvířat jejich vlastníkům
 • Umisťování nalezených zvířat do opatrovnictví fyzických a právnických osob a jejich převod do vlastnictví těchto osob
 • Vstup do útulku

  Do prostor útulku mohou vstupovat:

 • Zaměstnanci útulku a nadřízení zaměstnanci
 • Kontrolní orgány dle zvláštních předpisů
 • Vstup pro veřejnost je povolen pouze v určených hodinách pod dohledem zaměstnanců. Ke kotcům smí veřejnost přistupovat pouze pod dohledem zaměstnance útulku. Snaha o fyzický kontakt se psy v kotcích je přísně zakázána. Do útulku je vstup pouze na vlastní nebezpečí.
 • Provozní doba útulku:

  Vstup pro veřejnost

 • v letních měsících (od 1. dubna do 31. října) PO – NE – 13:00 – 16:00
 • V zimních měsících (od 1. listopadu do 31. března) PO – NE – 14:00 – 16:00
 • Případně po telefonické domluvě

  Nutné opatření pro provoz útulku

  Útulek je provozován tak, aby neohrožoval okolní prostředí v souladu s hygienickými, veterinárními a bezpečnostními podmínkami. V útulku se dodržuje zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní normy. Při kontaktu se psy je nutné zachovat klid a rozvahu a postupovat tak, aby to bylo v souladu s povahou a chováním psa. Zvíře musí být nejprve upozorněno hlasem. K ležícímu zvířeti s výjimkou zvířete nemocného nebo zraněného se nesmí přistupovat. Při ošetřování nemocného psa, očkování, nebo jiných speciálních úkonech musí být vždy přítomna druhá osoba, která psa jistí.

  Umístění psa

  Psa do útulku může umístit město na základě smlouvy s útulkem, případně fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem psa za poplatek dle platného ceníku. Každé zvíře je po přijmutí do útulku umístěno po dobu nezbytně nutnou v karanténním kotci a je ošetřeno veterinárním lékařem.

  Hygiena útulku

 • Neprodleně po odchodu psa z útulku musí být vždy provedeno důsledné vyčištění a dezinfekce prostor a dezinfekce kotce.
 • Nejméně jednou za měsíc se provádí celkový úklid a dezinfekce všech provozních prostor útulku (nevyžadují-li to okolnosti jinak), mechanická očista konců se provádí denně.
 • Při výskytu nemoci, vnějších a vnitřních parazitů, určí režim čištění a dezinfekcí veterinární lékař.
 • O chemické dezinfekci se provádí záznam do dokumentace útulku.
 • Průběžně je sledován zdravotní stav umístěných psů, veškeré změny zdravotního stavu psů se hlásí veterinárnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu.
 • Podle potřeby se provádí péče o srst psů.
 • Likvidace odpadů

  Odpady vzniklé při odstraňování exkrementů a zbytků krmiv jsou ukládány do speciální nádoby na určeném místě a v potřebné době jsou vyváženy odbornou firmou. Kadávery zvířat jsou umisťovány do speciálních nádob a odváženy specializovanými firmami k odborné likvidaci.

  Protinákazová opatření, karanténa

 • Nově přijatí psi se umísťují do karanténního kotce na dobu, kterou určí veterinární lékař.
 • V průběhu karantény bude u nově přijatých psů provedeno:
 • klinické vyšetření
 • zbavení vnějších cizopasníků
 • odčervení
 • vakcinace proti vzteklině, psince, parvoviróze a infekční hepatitidě
 • Příprava krmiva a skladování

  Pro přípravu krmiva slouží výhradně přípravna krmiva (dále jen "přípravna").Suché krmivo se skladuje na vyhrazeném suchém místě, chráněném před slunečním svitem. Přípravna je zabezpečena proti pronikání hmyzu a škodlivých hlodavců. V přípravně se provádí pravidelně úklid. Denně se mechanicky a vodou odstraňují zbytkynečistot z pracovních nástrojů, zařízení a podlah. Jednou za měsíc se provádí chemická.

  Příprava krmiva a krmení

 • Krmná dávka musí odpovídat druhu, stáří a zdravotnímu stavu psa, pro nemocné psy a mladé psy určí veterinární lékař režim krmení individuálně.
 • Pitná voda se psům doplňuje podle potřeby tak, aby jim byla vždy k dispozici čerstvá.
 • Předávání zvířat

  Vracení zvířat jejich vlastníkům provádí určení pracovníci útulku. Tito pracovníci jsou oprávněni požadovat od vlastníků zvířat platný osobní doklad k ověření totožnosti vlastníka (občanský průkaz, pas) a doklady prokazující vlastnictví zvířete (očkovací průkaz zvířete, průkaz původu zvířete, přihlášení k místním poplatkům za psa apod.). Pokud zaměstnanci útulku nebudou mít vlastnictví zvířete za hodnověrně prokázané, jsou oprávněni vydání zvířete odmítnout.

  Vlastník zvířete je povinen organizaci nahradit náklady, které organizaci v souvislosti s opatrováním jeho zvířete vznikly (viz zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Náhrada těchto nákladů je splatná v hotovosti při převzetí zvířete z útulku. Vlastníkovi zvířete vystaví zaměstnanec útulku potvrzení o přijetí náhrady nákladů formou jednoduchého příjmového pokladního dokladu.

  Zájemcům o zvířata z útulku poskytují určení zaměstnanci dostupné informace týkající se zvířat (tj. zejména upozorňují na zdravotní stav a specifické vlastnosti zvířat) a o možnostech předání těchto zvířat do opatrovnické péče, popř. do vlastnictví.

  V zájmu další budoucnosti zvířat zaměstnanci útulku zjišťují, jaké životní podmínky může zájemce zvířeti nabídnout a zda se tyto podmínky slučují s charakterem zvířete a jeho životními potřebami. Podle těchto zjištění nabízí zájemcům vhodná zvířata. V případě, že útulek nemůže zájemci žádné vhodné zvíře nabídnout, nemusí být zájemci žádné zvíře vydáno.

  Vydání zvířete z útulku zájemcům o jeho opatrovnictví (popř. vlastnictví) lze provést jen v případě, že bylo po schválení veterinárním lékařem útulku vyřazeno z karantény.

  Zvířata ve vlastnictví státu se předávají zájemcům do trvalé péče, za podmínek smluvně stanovených s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dle příslušných právních předpisů.

  U zvířat svěřených do opatrovnictví má útulek právo vykonávat kontroly jejich chovu, tj. způsob zajištění péče o jejich životní pohodu, krmný režim a řádný zdravotní stav. Právo této kontroly je upraveno podmínkami Smlouvy o opatrovnictví nalezeného zvířete.

  Provozní dokumentace útulku

  Základní dokumentaci o provozu útulku tvoří

 • evidenční karty zvířat
 • evidenční karty o veterinární činnosti
 • provozní kniha
 • Provozní kniha obsahuje tyto základní údaje o zvířatech:

 • pořadové číslo, pod kterým bylo zvíře přijato do útulku
 • datum a hodina umístění zvířete do útulku
 • datum předání zvířete do pěstounské péče nebo jeho majiteli
 • datum úhynu nebo utracení
 • veškerá dokumentace pro provoz útulku
 • Pro každé zvíře umístěné v útulku je vedena evidenční karta, která obsahuje:

 • pořadové číslo, pod kterým bylo zvíře přijato do útulku
 • datum a hodina umístění zvířete do útulku
 • jméno, příjmení a adresa majitele zvířete (pokud je známa)
 • jméno, příjmení a adresa nálezce a místo nálezu
 • jméno, příjmení toho, kdo provedl odchyt a místo odchytu
 • plemeno, kříženec, pohlaví, věk, zvláštní identifikační znaky zvířete, číslo známky
 • výsledek vstupní veterinární prohlídky
 • zvláštní znaky zvířete (např. narušené chování)
 • údaje a důvody utracení zvířete
 • Evidenční karty o veterinární činnosti obsahuje:

 • záznamy o veškerých veterinárních zákrocích provedených veterinárním lékařem
 • zvláštní podmínky péče stanovené veterinárním lékařem
 • doporučený postup léčby ve složitých případech
 • údaje o utrácení zvířete
 • Další dokumentace

 • smlouvy o venčené
 • záznamy o provedených kontrolách KVS
 • protokol o vrácení psa vlastníkovi
 • smlouvy o opatrovnictví zvířete
 • Ceník

  Pobyt psa v útulku účtovaný vlastníkovi psa: 70,-/den

  Jednorázový poplatek do cca 50kg 4000,- nad cca 50kg 6000,-