Podmínky venčení

Podmínky venčení

  1. Venčit může osoba starší 18-ti let. Od 15-ti do 18-ti let je nutný podepsaný souhlas rodičů. Děti pod 15 let mohou venčit pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
  2. Zájemce o venčení se musí prokázat osobními údaji ( např. občanským průkazem). A je nutno podepsat souhlas s těmito pravidly. Svým podpisem dává venčitel souhlas k tomu,aby byly jeho osobní údaje( jméno, příjmení, číslo OP a adresa trv. bydliště) vedeno v evidenci venčitelů. Osobní údaje slouží výhradně pro evidenci. Pracovníci nesmí s osobními údaji nakládat tak,aby se s nimi seznámily třetí osoby s výjimkou,kterou určuje zákon.
  3. Psa vybere venčiteli ošetřovatel a to po zvážení povahy psa a schopností a zkušeností velitele. Pracovník je povinen seznámit zájemce se stavem a povahou psa a důrazně poučit,jak se psem zacházet.
  4. Zapůjčený pes musí mít obojek,být na vodítku a v případě nutnosti i s náhubkem. Po dobu venčení NESMÍ osoba,která za psa přebírá odpovědnost,pouštět psa z vodítka,případně nesundávat náhubek. Po ukončení venčení musí být pes vrácen včetně vodítka či náhubku.
  5. Doba venčení a místo venčení je domluvena s ošetřovatelem a nesmí být překročena.
  6. Venčitel před každým venčením podepíše,že psa v pořádku převzal od ošetřovatele a po venčení podepíše že psa v pořádku předal ošetřovateli.
  7. Osoba , zapůjčující si psa,byla řádně poučena o bezpečnosti pohybu v areálu o manipulaci se zvířetem. Svým podpisem stvrzuje ,že plně zodpovídá za případné škody plynoucí z nedodržení těchto pravidel ( včetně škod způsobené třetím osobám),které je potom povinnen sám uhradit. V případě nezletilých venčitelů tuto povinnost přebírá jejich zákonný zástupce.
  8. Pokud dojde k nějakému nečekanému incidentu ( útěk psa, pokousání jiným psem, nebo jiného psa apod.) je velitel povinen neprodleně informovat ošetřovatele.

Souhlas s půjčováním psů osobě mladší 18-ti let